به سایت رسمی گروه صنعتی تولیدی کلیک صنعت خوش آمدید!

المان پست اسلایدر

ساخت و نصب منبع کویل دار و دوجداره

ساخت و نصب منبع کویل دار و دوجداره

موتورخانه گرمایشی بخار

موتورخانه گرمایشی بخار

انتخاب کندانسور هوایی چیلر

انتخاب کندانسور هوایی چیلر

طراحی مبدل حرارتی استخر با نرم افزار HTRI

طراحی مبدل حرارتی استخر با نرم افزار HTRI

تولید مخزن همزن دار

تولید مخزن همزن دار

اسیدشویی منبع کویل دار

اسیدشویی منبع کویل دار

ساخت و نصب منبع کویل دار و دوجداره

ساخت و نصب منبع کویل دار و دوجداره

موتورخانه گرمایشی بخار

موتورخانه گرمایشی بخار

انتخاب کندانسور هوایی چیلر

انتخاب کندانسور هوایی چیلر

طراحی مبدل حرارتی استخر با نرم افزار HTRI

طراحی مبدل حرارتی استخر با نرم افزار HTRI

تولید مخزن همزن دار

تولید مخزن همزن دار

اسیدشویی منبع کویل دار

اسیدشویی منبع کویل دار

ساخت و نصب منبع کویل دار و دوجداره

ساخت و نصب منبع کویل دار و دوجداره

موتورخانه گرمایشی بخار

موتورخانه گرمایشی بخار

انتخاب کندانسور هوایی چیلر

انتخاب کندانسور هوایی چیلر

طراحی مبدل حرارتی استخر با نرم افزار HTRI

طراحی مبدل حرارتی استخر با نرم افزار HTRI

تولید مخزن همزن دار

تولید مخزن همزن دار

اسیدشویی منبع کویل دار

اسیدشویی منبع کویل دار