راکتور

کوره الکتریکی
1398/03/05 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی, راکتور
کوره الکتریکی تیوبلار کوره الکتریکی : کوره های شکست برقی که به کوره های پیرولیز نیز شناخته می شوند تشکیل شده از یک کوره با توان حرارتی برقی است که دمای آن تا 1100 درجه سانتیگراد متغیر است. این کوره ها که برای کرکینگ الفین ها، یا شکست هیدروکربن ...
ادامه مطلب
ابزار دقیق و کنترل راکتور
1398/02/29 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی, راکتور
ضرورت اندازه گیری و کنترل ابزار دقیق کنترل راکتور : به طور کلی واحدهای شیمیایی شامل تجهیزات فرایندی مختلفی هستند که بوسیله خطوط لوله که در انها مواد شیمیایی جریان دارند، به یکدیگر متصل شده اند. برای انکه این واحد ها در شرایط مناسب عملیاتی کار کنند، باید پرامتر ...
ادامه مطلب
راکتور غذایی
1398/02/29 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی, راکتور
طراحی و ساخت راکتور غذایی راکتور غذایی (chemical reactor) دستگاهی است که در آن واکنشهای شیمیایی  از قبیل تبدیل، ترکیب و یا تجزیه به منظور تولید ماده مورد نظر صورت می گیرد. واکنش های سوختن برای تولید انرژی جزو راکتورها محسوب نمی شود. در یک واحد صنایع شیمیایی بر ...
ادامه مطلب
راکتور دارویی
1398/02/29 بدون نظر پایلوت پلنت, تجهیزات شیمیایی, راکتور
راکتور شیمیایی (chemical reactor) دستگاهی است که در آن واکنشهای شیمیایی  از قبیل تبدیل، ترکیب و یا تجزیه به منظور تولید ماده مورد نظر صورت می گیرد . واکنش های سوختن برای تولید انرژی جزو راکتورها محسوب نمی شود. در یک واحد صنایع شیمیایی بر روی مواد خام تغییرات ...
ادامه مطلب
بیوراکتور شیمیایی
1398/02/29 بدون نظر تجهیزات شیمیایی, راکتور
راکتور شیمیایی (chemical reactor) دستگاهی است که در آن واکنشهای شیمیایی  از قبیل تبدیل، ترکیب و یا تجزیه به منظور تولید ماده مورد نظر صورت می گیرد . واکنش های سوختن برای تولید انرژی جزو راکتورها محسوب نمی شود. در یک واحد صنایع شیمیایی بر روی مواد خام تغییرات ...
ادامه مطلب
راکتور شیمیایی
1398/02/28 بدون نظر تجهیزات شیمیایی, راکتور, راکتور
راکتور شیمیایی راکتور شیمیایی (chemical reactor) دستگاهی که در آن واکنش‌های شیمیایی صورت میگیرد. از قبیل تبدیل، ترکیب و یا تجزیه به منظور تولید ماده مطلوب. واکنش های سوختن برای تولید انرژی جزو راکتورها محسوب نمی شود. کلیات راکتور شیمیایی در یک واحد صنایع پتروشیمی بر روی مواد خام ...
ادامه مطلب