ایرواشر

ایرواشر تهویه مطبوع
1398/02/05 بدون نظر ایرواشر, تهویه مطبوع و سرمایش
ایرواشر (Air washer) چیست؟ ایرواشر یک دستگاه برای ایجاد دمای مطلبو در هوا است. در این دستگاه هوا با جریانی مشخص وارد دستگاه شده و با تماس مستقیم با آب قرار می گیرد و با توجه به تبخیر آب و ایجاد رطوبت در هوا، ویژگی های مطلوب برای هوای ...
ادامه مطلب